Květena v údolí Bezděkovského potoka

Údolí Bezděkovského potoka mezi Málkovem a Třemešným patří jak po přírodovědné, tak i krajinářské stránce k velmi cenným segmentům českoleské krajiny, v níž se rychle střídají souvislejší lesní masivy s lokálními odlesněnými enklávami, vyplněnými extenzivními pastvinami s doprovodnou nelesní zelení. Přirozenou osou území nicméně zůstává neregulovaný tok Bezděkovského potoka, jenž je lemován kvalitním olšovým luhem s bohatou příměsí vrby křehké a pro severní část Českého lesa charakteristické dřeviny - střemchy hroznovité. Pod korunami letitých olší se může návštěvník v závislosti na vegetačním období setkat s mnoha zajímavými rostlinnými druhy. V jarním období upoutají pozornost zejména koberce sasanky hajní a orseje jarního hlíznatého, k nimž se pomístně druží křivatec žlutý, pižmovka mošusová nebo podbílek šupinatý. Později se objevuje nápadná žluťucha orlíčkolistá, hluchavka skvrnitá, ptačinec hajní, kozlík výběžkatý a celá řada dalších bylin. Na přilehlých zamokřených loučkách a mokřadech se lze doposud setkat s mochnou bahenní, ostřicí zobánkatou, vrbinou obecnou, violkou bahenní, kozlíkem dvoulistým či vachtou trojlistou - tedy vesměs s rostlinami, které lidským přičiněním z mnoha míst na Tachovsku již dávno vymizely.

Opustíme-li potoční nivu Bezděkovského potoka a přilehlým svahem vystoupáme do některého z rozsáhlejších lesíků v pastvinách pod Málkovem, můžeme pod osikami a lískovými keři spatřit některé ze zástupců hájové lesní květeny. Obecně rozšířeny jsou zejména dymnivka dutá, kokořík mnohokvětý, kopytník evropský, plicník tmavý, prvosenka jarní, vraní oko čtyřlisté, zatímco k setkání s dekorativní a zákonem chráněnou lilii zlatohlavou je nutná notná dávka štěstí a trpělivosti. Pěkná zákoutí rovněž skýtají pastevní trávníky na východních svazích vrchů Čapka a Vystrý. Ty se staly útočištěm mnoha zástupců mírně teplomilné květeny, které pronikají do okrajových částí Českého lesa z klimaticky příznivějších území v jeho východním předpolí. Zde se můžeme od jara do vrcholného léta postupně setkávat s mochnou jarní, smolničkou obecnou, jetelem horským, kručinkou německou, jehlicí plazivou, smělkem štíhlým či žlutými svícny divizen.